Konkurs Matematyczny KOMA

W obecnej formula konkurs organizowany jest od 2005 roku (z przerwą w roku 2019). Jego celem jest kształcenie samodzielności myślenia i działania, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, sporządzania notatek, przyswajania nowej wiedzy i wykorzystywania jej na poziomie operacyjnym. W ostatnich edycjach konkursu brało udział prawie 2000 uczniów z ok. 80 szkół (wyjątkiem był pandemiczny rok 2020, kiedy konkurs przeprowadzony był w całości zdalnie, a liczby uczestników zmniejszyły się o połowę).

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych edycji konkursu są zamieszczone na lewym marginesie.

Regulamin

Konkurs jest otwarty (mogą brać w nim udział szkoły z całej Polski) i bezpłatny. Ma niespotykaną formę. Nie korzysta z wcześniejszej wiedzy, dzięki czemu jest adresowany nie tylko do najlepszych matematyków, ale do wszystkich uczniów o dużym potencjale intelektualnym. Ważna jest w nim umiejętność słuchania i przetwarzania informacji. Dużą trudność stanowi (zwłaszcza dla młodszych uczniów) sensowne robienie notatek i posługiwanie się nimi. Wykłady finałowe zwykle dotyczą tego samego zagadnienia dla wszystkich poziomów edukacyjnych, co czyni niezwykle ciekawą analizę publikowanych w Internecie wyników. W obu etapach uczniowie wysłuchują ok. godzinnego wykładu z matematyki, a potem przez 60 minut rozwiązują zadania dotyczące tego tematu. Mogą korzystać ze zrobionych podczas wykładu notatek. W finałach temat nie jest związany z programem matematyki szkolnej.

W roku szkolnym 2022/2023 konkurs rozgrywany jest niezależnie w następujących kategoriach wiekowych:

  • Młodzicy (kl. III-V SP)
  • Juniorzy (kl. VI-VIII SP)
  • Licealiści (szkoły średnie)

Eliminacje

Odbywają się w szkole, gdzie wykład wygłasza nauczyciel. Temat wykładu związany jest z programem nauczania, ale szeroko poza niego wykracza. Treść wykładu i zadania omawiane są wcześniej na spotkaniu nauczycieli. Szkoły spoza Wrocławia mogą otrzymać notatki do wykładu i zadania pocztą elektroniczną. Wskazane (ale niekonieczne) jest zrobienie jednodniowej przerwy między wykładem a rozwiązywaniem zadań. Zadania sprawdza nauczyciel na podstawie otrzymanego klucza i przesyła organizatorom wyniki oraz (na życzenie organizatorów) prace do weryfikacji. Zwrotnym e-mailem otrzymuje informację, kto zakwalifikował się do finału. Do finału wchodzą wszyscy uczniowie, którzy przekroczyli określony próg punktowy lub co najwyżej 3 najlepsze osoby z każdej szkoły z wynikami poniżej progu).

Finały

Odbywają się w Instytucie Matematycznym UWr. Po wykładzie następuje 40-minutowa przerwa na przejrzenie i uporządkowanie notatek, dyskusję z wykładowcą, kolegami i nauczycielami. Po części zadaniowej następuje dalsza część wykładu, dotycząca zastosowań poznanego pojęcia. W tym czasie jury ocenia prace i wyłania laureatów (ok. 10 osób z danej kategorii wiekowej, w zależności od średniej i odchylenia standardowego w grupie finalistów). Nazwiska finalistów wraz z afiliacją i wynikami uzyskanymi w finale publikowane są na stronie www zawodów. Zawodnik może podpisać pracę dowolnym pseudonimem, ale dyplom będzie wystawiony na te same dane. Organizatorzy nie przechowują ani nie przetwarzają żadnych danych uczestników konkursu. Zgodę rodziców na udział w konkursie i publikację nazwisk oraz wyników na liście finalistów przechowuje nauczyciel w szkole.

sponsorzy

patronat medialny

Wrocławski Portal Matematyczny