Studia Podyplomowe NMNM

W semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk planowana jest X edycja  doskonalących studiów podyplomowych "Nowoczesne Metody Nauczania Matematyki" (NMNM). Studia adresowane są do nauczycieli posiadających studia wyższe oraz pełne uprawnienia do nauczania matematyki.

Celem studiów jest podnoszenie kwalifikacji merytorycznych, metodycznych, organizacyjnych, wychowawczych i językowych czynnych zawodowo nauczycieli oraz przygotowanie ich do starania się o kolejne stopnie awansu zawodowego.

Zgłoszenia mejlowe chętnych przyjmowane są do 15 I 2020 na adres mikolaj@math.uni.wroc.pl. O ile uzbiera się wystarczająco duża grupa, zajęcia zaczną się marcu. Terminy zjazdów zostaną ustalone z zainterosowanymi osobami.

Wysokość opłąty za studia jest uzalezniona od liczby słuchaczy. Zazwyczaj zawiera się w granicach 1600-2000 zł.

 

program studiów

Program obejmuje 210 godzin zajęć (33 punkty ECTS) z następujących przedmiotów:

 • 3 ECTS - Finanse i ubezpieczenia na lekcjach matematyki 20 godz. (10 wykład + 10 ćwiczenia + PZ)
 • 3 ECTS - Historia matematyki na lekcjach matematyki 20 godz. (10 wykład + 10 ćwiczenia + PZ)
 • 3 ECTS - Kalkulator graficzny w nauczaniu matematyki 20 godz. (20 warsztaty + PZ)
 • 3 ECTS - Komputer w pracy nauczyciela 20 godz. (20 laboratorium + PZ)
 • 2 ECTS - Konstruowanie zadań 10 godz. (10 warsztaty + PZ)
 • 2 ECTS - Nauczanie z wykorzystaniem tablicy interaktywnej 10 godz. (10 laboratorium + PZ)
 • 3 ECTS - Nauczanie metodą projektu i webquest 20 godz. (20 warsztaty + PZ)
 • 3 ECTS - Metody aktywizujące 20 godz. (20 warsztaty + PZ)
 • 3 ECTS - Metody statystyki w szkole 20 godz. (10 wykład + 10 laboratorium + PZ)
 • 2 ECTS - Ocenianie holistyczne 10 godz. (10 warsztaty + PZ)
 • 3 ECTS - Praca z uczniem dysfunkcyjnym 20 godz. (20 warsztaty + PZ)
 • 3 ECTS - Praca z uczniem zdolnym 20 godz. (20 warsztaty + PZ)

Opcjonalnie do programu można włączyć 30 godzin z matematyki szkolnej w języku angielskim lub niemieckim (jako zajęcia dodatkowe).

 

czas trwania studiów

Studia podyplomowe NMNM trwają 2 semestry (zjazdy sobotnie, niedzielne lub mieszane - wg preferencji uczestników) i obejmują 210 godzin zajęć. Harmonogram zajęć jest ustalany podczas pierwszego zjazdu. Każdy zjazd składa się z 8 godzin zajęć w przykładowym układzie godzinowym jak niżej (lub przesuniętym wg preferencji uczestników).
 9:15 - 10:45
11:00 - 12:30
13:00 - 14:30
14:45 - 16:15

 

zaliczenie studiów

Odbywa się poprzez zaliczenie poszczególnych przedmiotów w formie kolokwium zaliczeniowego lub pracy zaliczeniowej w zależności od wymagań prowadzącego zajęcia. Ocena wpisywana do dyplomu jest średnią zaliczeń ze wszystkich przedmiotów.

 

wymagane dokumenty

Dokumenty należy złożyć podczas I zjazdu. Powinny one zawierać:

 • podanie do dyrektora Instytutu Matematycznego PAN o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora,
 • potwierdzona jw. kopia dokumentu stwierdzającego nabycie uprawnień pedagogicznych (nie dotyczy absolwentów specjalności nauczycielskich),
 • potwierdzona jw. kopia dyplomu kwalifikacyjnych studiów podyplomowych uprawniających do nauczania matematyki (w przypadku kandydatów, którzy ukończyli inny kierunek studiów niż matematyka),
 • podpisane zobowiązanie do terminowego regulowania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych
 • kserokopia dowodu osobistego
 • 2 fotografie o wymiarach 70 mm x 42 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

 

informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać u kierownika studiów