Dokumentacja Studiów Podyplomowych na UWr

wymagane dokumenty

 • podanie do dyrektora IM PAN o przyjęcie na studia podyplomowe
 • kwestionariusz osobowy (patrz załącznik)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora
 • potwierdzona jw. kopia dokumentu stwierdzającego nabycie uprawnień pedagogicznych (nie dotyczy absolwentów specjalności nauczycielskich),
 • potwierdzona jw. kopia dyplomu kwalifikacyjnych studiów podyplomowych uprawniających do nauczania matematyki (w przypadku kandydatów, którzy ukończyli inny kierunek studiów niż matematyka)
 • podpisane zobowiązanie do terminowego regulowania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych (patrz załącznik)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • 2 fotografie o wymiarach 70 mm x 42 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem

regulamin studiów

Poniżej zamieszczamy w plikach do pobrania:

 • regulamin IX edycji studiów podyplomowych prowadzonych w Instytucie Matematycznym PAN,
 • wzór podania o przyjęcie na studia IX edycji,
 • wzór kwestionariusza osobowego
 • wzór zobowiązania do terminowego wnoszenia opłat za studia,
 • kartę zaliczeniową IX edycji.
ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon regulamin8.doc70 KB
Microsoft Office document icon podanie_ o_przyjecie.doc29 KB
Microsoft Office document icon kwestionariusz.doc47 KB
Microsoft Office document icon zobowiązanie.doc34.5 KB
PDF icon karta.pdf144.79 KB