Statut Fundacji Matematyków Wrocławskich

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIE OGÓLNE

§1

1. Fundacja Matematyków Wrocławskich zwana dalej Fundacją, została ustanowiona dnia 5 stycznia 2007 roku aktem notarialnym Repetytorium A nr 23/2007, Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, pl. Solny 13, przez profesora Tomasza Rolskiego, zwanego dalej Fundatorem.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (DZ.U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. Fundacja nie zastępuje w swojej działalności instytucji państwowych w wypełnianiu ich zadań statutowych.

§3

1. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

2. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru fundacji w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

§4

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA FUNDACJI

§5

1. Celem Fundacji jest popieranie następujących dziedzin:
i) rozwijanie zainteresowań i talentów ludzi, w szczególności dzieci i młodzieży, w dziedzinie nauk matematycznych,
ii) pomoc jednostkom utalentowanym w zakresie matematyki,
iii) podnoszenie poziomu edukacji matematycznej w szkołach wszystkich szczebli,
iv) propagowanie edukacji matematycznej w formach alternatywnych do edukacji szkolnej,
v) popularyzacja matematyki.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
i) fundowanie stypendiów krajowych i zagranicznych utalentowanym matematycznie uczniom, studentom, doktorantom, nauczycielom oraz młodym pracownikom dydaktycznym i naukowym,
ii) finansowanie udziału uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli oraz młodych pracowników dydaktycznych i naukowych w obozach, szkołach i konferencjach matematycznych,
iii) pomoc merytoryczną, organizacyjną i finansową dla szkolnych kółek matematycznych,
iv) zaopatrywanie szkół i nauczycieli w książki i pomoce dydaktyczne,
v) prowadzenie międzyszkolnych kółek matematycznych,
vi) organizowanie obozów, szkół, konferencji i seminariów matematycznych,
vii) prowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli matematyki,
viii) organizowanie konkursów matematycznych,
ix) wspieranie i dofinansowywanie matematycznych wydawnictw naukowych i popularnonaukowych,
x) wspieranie i dofinansowywanie instytucji, które statutowo realizują cele podobne do obranych przez Fundację, w sposób zgodny z przepisami prawa,
xi) inne formy działalności popularyzatorskiej w zakresie matematyki,
xii) ustanowienie i przyznawanie Nagrody im. Kamila Duszenko w obszarze nauk matematycznych.

§6

1. Cele Fundacji będą realizowane w ramach środków przekazanych przez Fundatora oraz innych darczyńców.
2. Do realizacji celów Fundacja może pozyskiwać pomoc finansową i rzeczową od środowisk naukowych, gospodarczych w kraju i zagranicą oraz władz rządowych i samorządowych, a także osób fizycznych.

§6a

1. Fundacja przyznaje Nagrodę im. Kamila Duszenko w obszarze nauk matematycznych nie rzadziej niż co 2 lata. Nagroda ma charakter pieniężny i indywidualny.

2. Nagroda im. Kamila Duszenko w obszarze nauk matematycznych przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk matematycznych dla matematyka będącego na wczesnym etapie rozwoju kariery naukowej polskiej lub zagranicznej uczelni wyższej lub jednostki badawczej.

3. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania Nagrody im. Kamila Duszenko w obszarze nauk matematycznych, jej wysokość, określenie trybu i zasad wyboru Kapituły Nagrody oraz Jury, określa Regulamin Nagrody im. Kamila Duszenko w obszarze nauk matematycznych, ustalony przez Zarząd Fundacji jednogłośnie i zatwierdzony przez Radę Fundacji oraz pisemnie zaakceptowany przez Fundatora Nagrody lub osobę przez niego wskazaną. Wszelkie zmiany ww. Regulaminu są skuteczne po ich zatwierdzeniu przez Radę Fundacji oraz zaakceptowaniu przez Fundatora Nagrody lub osobę przez niego wskazaną.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK FUNDACJI

§7

1. Fundator na fundusz założycielski Fundacji wnosi 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Poza funduszem założycielskim majątek Fundacji stanowią środki finansowe, nieruchomości, ruchomości, inne mienie oraz prawa majątkowe nabyte przez Fundację w czasie jej działalności.

2. Fundacja ma prawo gromadzenia swoich wpływów w postaci krajowych i zagranicznych środków płatniczych deponowanych we właściwych bankach.

§8

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

§9

1. Na dochody Fundacji składają się wszelkie przysporzenia majątkowe, pozyskane zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności z:
i) darowizn, spadków, zapisów oraz innych przysporzeń majątkowych dokonanych na rzecz Fundacji przez osoby prawne lub fizyczne zamieszkałe w kraju lub zagranicą,
ii) dotacji i subwencji oraz grantów,
iii) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
iv) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
v) odsetek bankowych i dywidend.

2. Dochody Fundacji będą przeznaczone w całości na jej działalność statutową.

3. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

4. Fundacja prowadzi wyodrębnione subkonto w celu utrzymania i pozyskiwania środków pieniężnych przeznaczonych na przyznawanie Nagrody im. Kamila Duszenko w obszarze nauk matematycznych.

5. W momencie utworzenia subkonta, o którym mowa w ust. 4, zgromadzono na nim kwotę w wysokości 2722 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dwadzieścia dwa zł), pochodzącą od Izabeli Mironowicz – matki Kamila Duszenko (zwanej dalej Fundatorem Nagrody). Fundator Nagrody nie jest Fundatorem, o którym mowa w §1 ust. 1 Statutu.

6. Środki finansowe zgromadzone na subkoncie, o którym mowa w ust. 4 mogą być
wykorzystane wyłącznie na przyznawanie Nagrody im. Kamila Duszenko w obszarze nauk matematycznych, a szczegółowe zasady gromadzenia i dysponowania środkami na subkoncie, o którym mowa w ust. 4 ustalone zostaną w Regulaminie Nagrody im. Kamila Duszenko w obszarze nauk matematycznych, o którym mowa w §6a ust. 3 Statutu.

§10

1. W wypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§11

1. Osoby fizyczne lub prawne, które przekażą na rzecz Fundacji darowiznę lub subwencję jednorazową o wartości co najmniej 1000 dolarów USA, uzyskują (o ile wyrażą zgodę) tytuł Sponsora Fundacji.

ROZDZIAŁ IV

ORGANA FUNDACJI

§12

1. Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

2. Członkowie Rady i Zarządu Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo.

3. Fundator może zostać członkiem Rady Fundacji.

4. Fundator może działać poprzez swego pełnomocnika.

5. Członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności majątkiem prywatnym za zobowiązania Fundacji.

§13

1. Rada Fundacji liczy 5 członków.

2. Wyboru pierwszej Rady dokonuje Fundator.

3. Osoby wybrane do Rady nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani być powiązane z nimi stosunkiem pokrewieństwa lub powinowactwa.

4. Fundatorowi służy prawo odwołania Rady lub poszczególnych jej członków w każdym czasie.

5. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Radzie, odwołania lub śmierci jej członka skład Rady uzupełniany jest na wniosek Zarządu decyzją Fundatora, a po śmierci Fundatora uchwałą Zarządu Fundacji.

§14

1. Rada podejmuje działalność bezpośrednio po jej powołaniu.

§15

1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, doradczych, opiniodawczych i nadzorczych.

2. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3/5 składu Rady.

4. Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
i) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
ii) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
iii) opiniowanie programów działania Fundacji,
iv) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
v) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
vi) zatwierdzanie decyzji o likwidacji Fundacji po śmierci Fundatora,
vii) zatwierdzanie Regulaminu Nagrody im. Kamila Duszenko w obszarze nauk matematycznych oraz wszelkich jego zmian,
viii) wybór spośród członków Rady Fundacji, członka Kapituły Nagrody im. Kamila Duszenko.

5. W posiedzeniach Rady poświęconym sprawom wyszczególnionym w ust. ii)-vi) uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

6. W posiedzeniach Rady poświęconym sprawom wyszczególnionym w ust. 4 pkt vii) uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień oraz Fundator Nagrody w celu wyrażenia akceptacji.

§16

1. Zarząd Fundacji liczy 3 członków.

2. Zarząd Fundacji powołuje Rada Fundacji na trzyletnią kadencję.

3. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.

4. Zarząd Fundacji wybiera ze swojego składu Przewodniczącego.

5. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Zarządzie lub śmierci jego członka przed upływem kadencji skład Zarządu uzupełniany jest decyzją Rady Fundacji.

6. Rada Fundacji ma prawo odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji.

§17

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W sytuacji równej liczby głosów za i przeciw decydujący jest głos Przewodniczącego.

3. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Fundatora i Rady Fundacji oraz prowadzenie spraw Fundacji, a w szczególności:
i) uchwalanie programów działania Fundacji,
ii) zarządzanie majątkiem Fundacji,
iii) przyjmowanie spadków, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji,
iv) ustalanie regulaminu pracy Zarządu,
v) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji,
vi) ogłaszanie konkursów i projektów edukacyjnych,
vii) powoływanie i odwoływanie kierowników projektów i innych osób zajmujących samodzielne stanowiska w Fundacji,
viii) ustalanie zasad wynagradzania osób zatrudnionych w działalności statutowej Fundacji,
ix) uzupełnianie składu Rady Fundacji po śmierci Fundatora,
x) wprowadzanie zmian do Statutu,
xi) podejmowanie decyzji o połączeniu lub likwidacji Fundacji,

xii) ustalanie Regulaminu Nagrody im. Kamila Duszenko w obszarze nauk matematycznych oraz wszelkich jego zmian.

4. Zarząd Fundacji nie ma prawa dokonywania czynności, których skutkiem mogłoby być:
i) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów, pracowników oraz osób pozostających z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa,
ii) przekazanie majątku Fundacji lub wykorzystanie go na rzecz członków organów, pracowników oraz osób pozostających z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.

5. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Przewodniczący Zarządu lub dwóch członków Zarządu.

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU

§18

1. Zmiany w statucie nie mogą powodować zmiany celów, dla których Fundacja została utworzona.

2. Zmian w statucie dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatora, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zmian w statucie obejmujących postanowienia §5 ust. 2 pkt x), §6a, §9 ust. 4 – 6, §15 ust. 4 pkt vii) oraz §17 ust. 3 pkt xii) dokonuje Zarząd Fundacji jednogłośnie za zgodą Fundatora oraz Fundatora Nagrody.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją na warunkach określonych umową.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

3. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd za zgodą Fundatora.

§20

1. Fundacja może ulec likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd za zgodą Fundatora, a po śmierci Fundatora za zgodą Rady Fundacji.

§21

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.