Kurs wychowawców i kierowników kolonii

FMW co rok po otrzymaniu zgody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty organizuje kursy przygotowawcze dla kanydatów na wychowawców i kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Czas trwania tych kursów to odpowiednio 36 i 10 godzin. Realizują one program zgodny z wymaganiami MEN.

Od roku 2019 organizacja kursów została zawieszona.

warunki udziału w kursach

 • Uczestnikiem kursu wychowawców może być każda osoba legitymująca się świadectwem maturalnym.
 • Uczestnikiem kursu dla kierowników może być osoba z co najmniej 3-letnim stażem pracy oświatowo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

komu są potrzebne takie kursy

 • Kurs wychowawcy placówki wypoczynku NIE JEST potrzebny nauczycielom (tzn. osobom podlegającym w danym momencie przepisom Karty Nauczyciela).
 • Każdy inny opiekun (rodzic, student, trener, nauczyciel akademicki, nauczyciel szkoły niepublicznej) musi taki kurs mieć ukończony (co najmniej jedna osoba na 10-20 dzieci w wieku szkolnym - w zależności od okoliczności wyjazdu).
 • Uprawnienia wychowawcy ma instruktor harcerski w stopniu przewodnika, ale tylko w placówkach prowadzonych przez organizacje harcerskie.
 • Kurs kierownika wycieczki (obozu naukowego, zielonej szkoły) odbywającej się POZA okresem wakacji i ferii szkolnych NIE JESTpotrzebny nauczycielowi (w rozumieniu j.w.) placówki, która jest bezpośrednim organizatorem wycieczki lub obozu, wyznaczonemu przez jej dyrektora.
 • Kurs kierownika placówki wypoczynku potrzebny jest w każdym przypadku poza dyrektorami placówek oświatowych oraz instruktorami harcerskimi w stopniu co najmniej podharcmistrza. W szczególności muszą taki kurs ukończyć nauczyciele kierujący wypoczynkiem w czasie wakacji i ferii szkolnych lub organizowanym przez inną placówkę niż ich macierzysta szkoła (nawet w czasie roku szkolnego).

Tekst stosownego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej znajduje się tutaj. Uwaga na zmiany z 16 I 2015 (patrz tutaj).

świadectwa

Oba prowadzone przez nas kursy (tj. wychowawców i kierowników) kończą się egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz wystawieniem świadectwa nabycia odpowiednich uprawnień, które jest rejestrowane w kuratorium.

zgłoszenia

Zgłoszenia na kurs wychowawców i kierowników są przyjmowane do 26 III  4 IV 2019 (za pomocą formularza on-line).

Więcej informacji można uzyskać u kierownika kursu - Małgorzaty Mikołajczyk:

terminy i miejsce zajęć

Kurs dla kandydatów na wychowawców kolonijnych trwa 36 godzin, z czego 32 godziny są przeznaczone na zajęcia i 4 godziny na przygotowanie prac zaliczeniowych.

Zajęcia odbywają się w Instytucie Matematycznym UWr w sali A, w godz. 9:00-16:00, w następujące dni: 6 i 7 IV oraz 13 i 14 IV, (termin rezerwowy 11 V). Proponowany termin egzaminu teoretycznego to 14 IV godz. 16, a egzaminu praktycznego 26 V.

Kurs dla kandydatów na kierowników kolonii trwa 10 godzin, z czego 8 godzin przeznaczonych jest na zajęcia i 2 godziny na przygotowanie pracy zaliczeniowej. Zajęcia odbędą się w sobotę 13 IV w godz. 9-16 w Instytucie Matematycznym UWr w sali A. Egzamin teoretyczny odbędzie się bezpośrednio po zajęciach. Egzamin praktyczny w terminach ustalonych indywidualnie z uczestnikami kursu.

adres Instytutu Matematycznego UWr:
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
biało-czerwony budynek tuż za Mostem Grunwaldzkim po lewej stronie (patrząc od strony pl. Społecznego)
dojazd z dworców PKP i PKS autobusami 145 i 146 lub tramwajem OL (należy wysiąść na przystanku "Most Grunwaldzki")

odpłatność

Opłata za kurs wychowawców kolonijnych wynosi:

 • 60 zł - studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UWr
 • 80 zł - studenci innych wydziałów UWr lub innych uczelni
 • 100 zł - nauczyciele
 • 120 zł - inne osoby pracujące

Opłata za kurs kierowników kolonii wynosi 100 zł.

Wpłat należy dokonać przed rozpoczęciem zajęć na jeden ze sposobów:

 • gotówką na pierwszych zajęciach
  lub
 • na konto Fundacji Matematyków Wrocławskich
  pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
  56 1950 0001 2006 0692 5295 0002
  Idea Bank SA 
  z dopiskiem: kurs kolonijny

obsada zajęć

 • Elżbieta Kalinowska - dr nauk pedagogicznych, wykładowca IM UWr, studia z zakresu zarządzania oświatą: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, Organizacja zajęć w placówce wypoczynku, Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej, Obowiązki wychowawcy grupy,
 • Agata Hoffmann - dydaktyk matematyki, wykładowca UWr: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, Organizacja zajęć w placówce wypoczynku, Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej, Obowiązki wychowawcy grupy, Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku,
 • Małgorzata Mikołajczyk - kierownik Zakładu Dydaktyki Matematyki w Instytucie Matematycznym UWr: Zajęcia kulturalno-oświatowe, Prace społecznie użyteczne
 • Stefan Mizia - przewodnik sudecki, instruktor przewodnictwa, nauczyciel matematyki w XIV LO we Wrocławiu: Turystyka i krajoznawstwo
 • Sylwia Szczęsna-Cichoń - nauczycielka matematyki i przyrody w SP 107 we Wrocławiu, instruktor origami: Zajęcia praktyczno-techniczne, Zajęcia kulturalno-oświatowe
 • Tomasz Łado - absolwent AWF Wrocław, trener lekkiej atletyki: Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku
 • Martyna Palczyńska - dyplomowana pielęgniarka, absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: zajęcia z ratownictwa przedmedycznego