Programy kursów kolonijnych

WERSJA AKTUALNA OD STYCZNIA 2015

kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Program obejmuje 36 godzin zajęć z następujących przedmiotów:

1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - wykład 3 h

 • koordynacyjna rola władz oświatowych
 • obowiązujące przepisy
 • elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku - wykład 2 h

 • rada wychowawców
 • grupa jako zespół wychowawczy
 • organizacja i rozkład dnia
 • regulamin uczestnika

3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej - wykład 2 h, zajęcia praktyczne 2 h

 • opracowanie planu wychowawczego grupy
 • dokumentacja wychowawcy
 • obowiązki wychowawcy
 • metody i formy realizacji planów wychowawczych
 • zajęcia edukacyjne o charakterze interdyscyplinarnym
 • gra symulacyjna "Przedsiębiorczość"

4. Ruch i rekreacja - wykład 1 h, zajęcia praktyczne 5 h

 • cele i zadania zajęć wychowania fizycznego
 • metody nauki technik pływania
 • gry i zabawy ruchowe
 • zajęcia z gier zespołowych
 • sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka
 • organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

5. Turystyka i krajoznawstwo - wykład 2 h, zajęcia praktyczne 2 h

 • cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku
 • organizacja wycieczek
 • organizacja biwaków
 • gry terenowe
 • logiczna gra terenowa "Polowanie na skarb"

6. Zajęcia kulturalno-oświatowe - zajęcia praktyczne 5 h

 • cele i zadania ZKO
 • organizacja zajęć KO
 • elementy kulturalne w rozkładzie dnia
 • prowadzenie kroniki
 • organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk
 • obserwacje nieba, podstawy astronomii
 • gry i zabawy świetlicowe (planszowe, symulacyjne, logiczne, RPG)
 • konkursy, wystawy, duskusje, zajęcia edukacyjno-rozrywkowe
 • śpiew, muzyka, zabawy ze śpiewem

7. Zajęcia praktyczno-techniczne - zajęcia praktyczne 2 h

 • cele i zadania ZPT
 • formy i rodzaje ZPT
 • prace dekoracyjne i zdobnicze (origami modułowe)
 • indywidualne zainteresowania uczestników
 • rozwój zainteresowań uczestnikówi

8. Prace społecznie użyteczne - wykład 2 h

 • cele i zadania PSU
 • wychowawcze znaczenie PSU, wolontariat
 • prace w zakresie samoobsługi
 • prace na rzecz miejsca wypoczynku
 • prace na rzecz środowiska

9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku - wykład 4 h,
zajęcia praktyczne 4 h

 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa w tym w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
 • przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku
 • abc ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

kurs przygotowawczy dla kandydatów na kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Program obejmuje 10 godzin zajęć z następujących przedmiotów:

1. Planowanie pracy wychowawczej - wykład 1 h

2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży - wykład 1 h

 • podział na grupy
 • wybór samorządu
 • rada kolonii/obozu
 • rozkład dnia
 • rada wychowawców

3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników - wykład 2 h, zajęcia praktyczne 3 h

 • podczas przejazdu na miejsce wypoczynku
 • w czasie trwania wypoczynku
 • przeciwpożarowe
 • w czasie kąpieli
 • w czasie poruszania się po drogach
 • w czasie wycieczek i turystyki kwalifikowanej (piesze, rowerowe, autokarowe, górskie, spływy kajakowe)
 • normy żywienia
 • zasady obsługi urządzeń elektrycznych
 • zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
 • abc ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

4 . Organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego - wykład 1 h, zajęcia praktyczne 1 h

5. Prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku - wykład 1 h

 • obowiązujące przepisy

WERSJA AKTUALNA DO STYCZNIA 2015

kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Program obejmuje 36 godzin zajęć z następujących przedmiotów:

1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - wykład 2 h

 • koordynacyjna rola władz oświatowych
 • formy wypoczynku
 • organizatorzy wypoczynku
 • podstawy prawne i obowiązujące przepisy

2. Organizacja zajęć w placówce wypoczynku - wykład 2 h

 • struktura placówki
 • rada wychowawców
 • grupa jako zespół wychowawczy
 • organizacja życia i rozkład dnia
 • regulamin uczestnika

3. Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej - wykład 2 h

 • opracowanie planu wychowawczego grupy
 • metody i formy realizacji planów wychowawczych
 • dokumentacja wychowawcy

4. Obowiązki wychowawcy grupy - wykład 2 h

5. Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku  - wykład 1 h, ćwiczenia 3 h

 • cele i zadania wychowania fizycznego
 • masowa nauka pływania
 • gry i zabawy ruchowe
 • gry zespołowe
 • lekkoatletyka
 • olimpiady sportowe

6. Zajęcia kulturalno-oświatowe - ćwiczenia 8 h

 • cele i zadania ZKO
 • organizacja zajęć KO
 • elementy kulturalne w programie dnia
 • zabawy świetlicowe, gry planszowe
 • gry strategiczne i logiczne, quizy i konkursy matematyczne
 • ksiuty matematyczne, zajęcia interdyscyplinarne, łączenie matematyki z muzyką, plastyką i poezją
 • konkursy, wystawy, dyskusje
 • śpiew, muzyka, zabawy ze śpiewem
 • organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk
 • prowadzenie kroniki

7. Turystyka i krajoznawstwo - wykład 2 h, ćwiczenia 4 h

 • cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej placówek wypoczynku
 • organizacja wycieczek
 • organizacja biwaków
 • gry terenowe
 • gry logiczne w terenie

8. Zajęcia praktyczno-techniczne - ćwiczenia 4 h

 • cele i zadania ZPT
 • formy i rodzaje ZPT
 • prace dekoracyjne i zdobnicze
 • indywidualne zainteresowania uczestników
 • rozwój zainteresowań uczestników
 • matematyczne origami, matematyczne wyszywanki

9. Prace społecznie użyteczne - wykład 2 h

 • cele i zadania PSU
 • wychowawcze znaczenie PSU
 • prace w zakresie samoobsługi
 • prace na rzecz placówki
 • prace na rzecz środowiska

10. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku - wykład 2 h,
ćwiczena 2 h

 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa
 • przepisy dotyczące zdrowia i higieny w placówce wypoczynku

kurs przygotowawczy dla kandydatów na kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Program obejmuje 10 godzin zajęć z następujących przedmiotów:

1. Planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku (1 h wykładu, 1 h ćwiczeń)

2. Organizacja pracy w placówce wypoczynku (1 h wykładu, 1 h ćwiczeń)

 • podział na grupy
 • wybór samorządu
 • rada kolonii/obozu
 • rozkład dnia
 • rada wychowawców

3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników, obowiązujące przepisy (2 h wykładu, 1 h ćwiczeń)

 • podczas przejazdu na placówkę
 • w czasie pobytu dzieci i młodzieży w placówce
 • przeciwpożarowe
 • w czasie kąpieli
 • w czasie poruszania się po drogach
 • w czasie wycieczek (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych)
 • normy żywienia
 • abc ratownictwa przedmedycznego
 • zasady obsługi urządzeń elektrycznych

4 . Organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym (1 h wykładu)

5. Prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku (1 h wykładu, 1 h ćwiczeń)

 • obowiązujące przepisy