LXVII Szkoła Matematyki Poglądowej

W dniach 23-26 VIII odbędzie się w Siedlcach LXVII Szkoła Matematyki Poglądowej nt. "Na początku było pytanie", której współorganizatorem jest FMW. Tu jest program zajęć.

O temacie Szkoły prof. Marek Kordos napisał: Grecy byli przekonani, że na początku był Chaos, Żydzi głosili, że na początku było Słowo, Fizycy twierdzą, iż na początku był Wielki Wybuch, Matematycy też mają swoją doktrynę w tej kwestii. Wyraził ją klarownie Dawid Hilbert w swoim wykładzie na II Międzynarodowym Kongresie Matematyków w Paryżu (8 VIII 1900), znanym pod nazwą Problemy Matematyczne. Zebrał w nim pytania, których rozstrzygnięcie będzie, jego zdaniem, kształtowało matematykę XX wieku. Ich wyliczenie poprzedził wskazaniem, że właściwie wszystkie gałęzie matematyki powstały w wyniku tego, iż pojawiło się konkretne zadanie, którego stosowane dotychczas metody nie pozwalały rozwiązać – matematycy tworzyli wtedy metody nowe, i tak powstawały kolejne dyscypliny matematyczne. Przytacza wiele przykładów, np. pytanie o brachistochronę wymusiło powstanie rachunku wariacyjnego, badania nad Wielkim Twierdzeniem Fermata (wówczas jeszcze bezowocne) zaowocowały powstaniem algebry abstrakcyjnej, zagadnienie trzech ciał (też nierozwiązane) dało teorię równań różniczkowych, problem geodezyjnej wydzielił z rachunku wariacyjnego geometrię różniczkową, pytanie o symetrie wielościanów dało teorię grup, krystalografię, teorię niezmienników itd. Każdy z nas, matematyków, ma w pamięci pytanie, które zapoczątkowało uprawianą przez nas problematykę, jak też (być może to samo) pytanie, które nas do tej problematyki przyciągnęło. I z tego będą się zwierzać prelegenci 67. Szkoły Matematyki Poglądowej.

3 miesiące temu