Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych) – RODO (Dz. U. UE L 119, s. 1) informujemy że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Matematyków Wrocławskich z siedzibą pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław, tel.  71 375 7401 e-mail:fmw@math.uni.wroc.pl reprezentowaną przez Przewodniczącego Fundacji;

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych) w celu związanym z realizacją konkursu, wręczeniem nagród oraz promocji działań statutowych Fundacji poprzez publikację wyników oraz utrwalanie i wykorzystanie wizerunku na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, w materiałach promocyjnych;

3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa;

4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane; a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych;

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres konieczny do realizacji celów o których mowa w pkt 2;

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez uczestnika odwołana w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone w siedzibie Administratora w godzinach pracy lub wysłane do organizatora drogą elektroniczną na adres Fundacja Matematyków Wrocławskich, Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym umożliwiającym uczestnictwo szkoły w konkursie.