Regulamin stypendium im. Stanisława Saksa

Załącznik do uchwały Zarządu Fundacji Stypendialnej Matematyków Wrocławskich
z dnia 20.03.1993 r.

§1

Stypendium im. Stanisława Saksa, zwane dalej stypendium, przyznawane jest przez Fundację Stypendialną Matematyków Wrocławskich we Wrocławiu, zwaną dalej Fundacją.

§2

Stypendium otrzymywać będzie corocznie osoba spełniająca następujące warunki:

 1. posiada stopień magistra (lub równorzędny), ale nie ma stopnia doktora,
 2. mieszka na stałe w Polsce i nie zamierza na stałe wyjeżdżać poza jej granice,
 3. zapowiada się na pracownika naukowego dużego formatu w dziedzinie matematyki.

§3

Stypendium przyznawane będzie w celu:

 1. wyróżnienia wybitnego młodego matematyka,
 2. przyczynienia się do uwolnienia stypendysty od trosk materialnych, tak aby mógł maksymalnie dużo czasu poświęcić na pracę naukową.

§4

 1. Stypendium przyznawane będzie każdorazowo na okres 12 miesięcy, poczynając od 1 stycznia. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Fundacji będzie mógł ten okres przesunąć.
 2. Wysokość stypendium będzie każdorazowo uchwalana przez Zarząd w odrębnej uchwale z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Zarząd Fundacji ma prawo zamiast jednego stypendium pełnego przyznać w danym roku dwa stypendia połówkowe dla dwóch osób (po 50% wysokości stypendium każdemu przez 12 miesięcy lub pełne stypendium przez 6 miesięcy).
 4. Po okresie pobierania stypendium może być ono wyjątkowo przyznane tej samej osobie ponownie w następnym roku.

§5

 1. Obronienie pracy doktorskiej w okresie, na który zostało przyznane stypendium, nie powoduje zawieszenia prawa do stypendium.
 2. Stypendysta może wyjeżdżać na krótkoterminowe pobyty zagraniczne, a nawet wykorzystać na taki cel stypendium.
 3. Stypendysta zobowiązany będzie zwrócić stypendium w całości w razie podjęcia stałej pracy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 15 lat od chwili pobrania ostatniej raty stypendium, z uwzględnieniem zmiany wartości pobranych sum spowodowanej inflacją. Okres 15 lat będzie się liczył od dnia zaprzestania pracy w Polsce w okresie bezpośrednio poprzedzającym wyjazd na stałe poza jej granice w celu wykonywania stałej pracy za granicą lub w okresie po zawarciu umowy o wykonywanie takiej pracy. Wysokość zwracanej kwoty i tryb jej spłacania będzie ustalał Zarząd w odrębnej uchwale.
 4. Zwrócone stypendium będzie przeznaczone na przyznanie stypendium innej osobie.

§6

Osoby ubiegające się o stypendium zobowiązane będą:

 1. zgłosić pisemnie swoją kandydaturę Zarządowi Fundacji,
 2. dołączyć do zgłoszenia oświadczenie dotyczące posiadanego stopnia naukowego i braku doktoratu, posiadania stałego miejsca zamieszkania w Polsce oraz braku zamiaru wyjechania z Polski na stałe,
 3. dołączyć do zgłoszenia kopie wszystkich swoich prac opublikowanych lub przygotowanych do druku (w 3 egzemplarzach),
 4. zwrócić się do kompetentnej osoby z prośbą o przesłanie Fundacji listu rekomendującego kandydata.

Zgłoszenia kandydatów do stypendium są przyjmowane do dnia 10 stycznia. Wysokość stypendium wynosi obecnie 800 złotych miesięcznie.