Kurs "Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki" - Dyskalkulia? Pomocy!

Od 2016 roku w IM UWr organizowane są cyklicznie kursy dla nauczycieli "Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki. Dyskalkulia - Pomocy!".

VI edycja kursu odbędzie się w semestrze letnim 2022/2023. Ośmiogodzinne spotkania odbędą się w cztery soboty: 4 III, 18 III, 1 IV, 15 IV.

Cena kursu wynosi 400 zł. Szkoła może pokryć tę opłatę z funduszu na doskonalenie zawodowe. Słuchacze otrzymają faktury, a po zakończeniu zajęć - stosowne zaświadczenia. Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest udział we wszystkich zajęciach.

 

zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz on-line do 28 II.

 

adresaci

Szkolenie skierowane jest głównie do nauczycieli matematyki wszystkich typów szkół, ale w miarę wolnych miejsc akceptowane są także zgłoszenia:

  • nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
  • nauczycieli innych przedmiotów oraz doradców metodycznych niebędących nauczycielami matematyki
  • rodziców (po rekomendacji nauczyciela matematyki)
  • innych zainteresowanych osób.

 

prowadzący

Kurs prowadzi dr Elżbieta Kalinowska - specjalistka w zakresie pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia).

 

termin

zgłoszenia: do 28 II 2023
wpłaty: do 1 III 2023
zajęcia: 4 III, 18 III, 1 IV, 15 IV, godz. 9-16

 

miejsce

Instytut Matematyczny UWr, sala 606
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
tel. na portiernię 71 3757414

 

odpłatność

Opłata za kurs wynosi 400 zł. Należy ją wnieść do 1 III 2023 na konto Fundacji Matematyków Wrocławskich:

56 1950 0001 2006 0692 5295 0002
Idea Bank SA
z dopiskiem "Dyskalkulia - imię i nazwisko"

 

tematyka zajęć

  • diagnozowanie dyskalkulii, odróżnianie od trudności o innym podłożu,
  • praca z dzieckiem na lekcjach matematyki i po lekcjach, zajęcia terapeutyczne,
  • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 

informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać