"Wieża Babel" dla szkół podstawowych

o konkursie

"Wieża Babel" to konkurs z lingwistyki matematycznej dla szkół podstawowych organizowany od roku szkolnego 2006/07 przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z LO nr III we Wrocławiu. Od roku szkolnego 2014/15 warszawską edycję Konkursu organizuje Stowarzyszenie Lingwistyki Rekreacyjnej.

skąd nazwa

Nazwa konkursu nawiązuje do biblijnej opowieści o wieży Babel (Księga Rodzaju 11, 1-9). Dawniej wszyscy ludzie mówili jednym językiem. Pewnego razu zdecydowali, że zbudują wieżę, która sięgałaby do nieba. Wtedy Bóg postanowił ukarać ich pychę. "Pomieszał ich języki, aby jeden nie mógł zrozumieć drugiego" i budowa nigdy nie została ukończona, a ludzie rozproszyli się po całej Ziemi i do dziś mówią różnymi językami. Dzięki temu mogła powstać nauka zwana lingwistyką, czyli językoznawstwem.

A ziemia była jednego języka i tej samej mowy. I rzekli: "Pójdźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której by wierzch sięgał nieba, i uczyńmy sławne imię nasze, pierwej niźli się rozproszymy po wszystkich ziemiach". I zstąpił Pan, aby oglądać miasto i wieżę, którą budowali synowie Adamowi. I rzekł: "Oto jeden jest lud  i jeden język wszystkich; a poczęli to czynić i nie zaprzestaną myśli swych, aż je w czyn wprowadzą. Przeto pójdźcie, zstąpmy, a pomieszajmy tam języki ich, aby nie rozumiał nikt głosu bliźniego swego". A tak rozproszył ich Pan z owego miejsca po wszystkich ziemiach i przestali budować miasto. I przeto nazwano imię jego Babel, gdyż tam pomieszany został język wszystkiej ziemi i stamtąd rozproszył ich Pan po wszystkich krainach.

[Księga Rodzaju 11, 1-9] 

Wieża Babel (1563), Pieter Bruegel starszy, obecnie w Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu

wymagana wiedza

Udział w Konkursie nie wymaga specjalistycznej wiedzy językoznawczej ani znajomości języków obcych. Wystarczy umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia, formułowania i badania hipotez oraz ogólna wiedza o języku polskim na poziomie szkoły podstawowej, a w szczególności:

 • podział słowa na głoski i sylaby,
 • odróżnianie litery od głoski,
 • podział głosek na samogłoski i spółgłoski,
 • wyróżnianie wśród głosek głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych,
 • znajomość części mowy,
 • odróżnianie czasów gramatycznych, liczb, osób, trybów, aspektu i przypadków (bez nazywania).

regulamin

 • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z całego kraju. Rozgrywany w dwóch kategoriach wiekowych: Młodzicy (kl. III-V SP) oraz Juniorzy (kl. VI-VIII SP). Nie można przystąpić do niego indywidualnie, jedynie za pośrednictwem macierzystej szkoły lub międzyszkolnego kółka matematycznego.
 • Formularz zgłoszenia do konkursu (patrz MENU na marginesie) wypełnia nauczyciel koordynujący przebieg konkursu w szkole.
 • Nauczyciele i rodzice mogą wziąć udział w seminarium w Instytucie Matematycznym UWr na temat lingwistyki matematycznej na poziomie SP.
 • Zawody są dwustopniowe. Oba etapy polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań lingwistycznych.
 • I etap (szkolny) odbywa się jednocześnie we wszystkich szkołach i trwa 45 minut.
 • Organizatorzy przesyłają w przeddzień zawodów e-mailem zadania etapu szkolnego do nauczyciela koordynującego, aby mógł wykonać potrzebną liczbę kopii.
 • Po przeprowadzeniu zawodów szkolni koordynatorzy otrzymują klucz rozwiązań, sprawdzają prace i dostarczają organizatorom wyniki uczniów oraz poprawione prace do weryfikacji (pocztą lub osobiście na portiernię IMUWr).
 • Do finału wchodzą wszyscy, którzy przekroczyli próg kwalifikacyjny. Z wybranych szkół (w zależności od liczby uczniów startujących w szkole i uzyskanych przez nich wyników) do finału może wejść co najmniej jeden uczeń z najlepszym wynikiem. Wysokość progu kwalifikacyjnego do finału jest ustalana i ogłaszana po upływie terminu odsyłania wyników ze szkół, a lista laureatów jest publikowana na stronie organizatora konkursu.
 • Finał zawodów odbywa się w Instytucie Matematycznym UWr (pl. Grunwaldzki 2, sala HS). Polega na indywidualnym pisemnym rozwiązywaniu zadań w ciągu 60 min. Po przerwie uczestnicy są zapraszani na wykład popularnonaukowy z językoznawstwa, a w tym czasie jury ocenia prace i wyłania laureatów. Tytuł laureata otrzymuje ok. 10 osób z najwyższymi wynikami (zależy to od średniego wyniku i odchylenia standardowego od niego uzyskanych przez finalistów).
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród następuje bezpośrednio po wykładzie.
 • Nazwiska finalistów wraz z afiliacją i wynikiem finału są ogłaszane na stronie www zawodów. Zawodnik może podpisać pracę dowolnym pseudonimem, ale dyplom będzie wystawiony na te same dane. Organizatorzy nie przechowują ani nie przetwarzają żadnych danych osobowych uczniów uczestniczących w konkursie. Zgody rodziców na udział w konkursie oraz publikację nazwisk i wyników finalistów przechowują nauczyciele w macierzystych szkołach. Nauczyciele, wysyłając zgłoszenie do konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych zgodnie z klauzulą informacyjną RODO.

sponsorzy

Uniwersytet Wrocławski 
Magazyn Miłośników Matematyki
Wydawnictwo Logi