Spotkanie w sprawie olimpiad

1 VII odbyło się spotkanie wiceministry Katarzyny Lubnauer z przedstawicielami komitetów głównych olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych. Tematem była trudna sytuacja finansowa olimpiad wynikająca ze wzrostu kosztów ich organizacji przy braku zapewnienia dostosowania wysokości środków przeznaczanych na ten cel.

Organizatorzy olimpiad przedstawili następujące postulaty związane z organizacją zawodów oraz pracą z uczniem zdolnym:

  • skokowy wzrost nakładów finansowych na olimpiady, pozwalający na ich organizację na odpowiednim poziomie merytorycznym i organizacyjnym (od roku 2010 łączne nakłady na organizację licealnych olimpiad przedmiotowych wzrosły o ok. 24%, przy zwiększeniu liczby olimpiad oraz skumulowanej inflacji w tym okresie prawie 60% i jednoczesnym dużo wyższym wzroście kluczowych kosztów organizacji olimpiad, takich jak zakwaterowanie czy wyżywienie);
  • umożliwienie organizacji w Polsce olimpiad międzynarodowych finansowanych ze środków budżetu państwa, gdyż są one znakomitą promocją Polski na arenie międzynarodowej (oddzielna pula środków uzgadniana z kilkuletnim wyprzedzeniem pozwalającym na podjęcie się organizacji zawodów);
  • wyasygnowanie centralnych środków budżetowych na organizację zajęć dodatkowych dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, aby dać uczniom z dowolnej szkoły w Polsce podobne szanse na rozwijanie swoich pasji, w szczególności na udział w olimpiadach;
  • zapewnienie środków na nagrody dla opiekunów naukowych uczestników olimpiad;
  • harmonizacja przepisów dotyczących olimpiad juniorów i konkursów kuratoryjnych.

Rozmowa dotyczyła także przyszłego kształtu olimpiad dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Realizacja przedstawionych postulatów oraz ich odzwierciedlenie w budżecie państwa już od 2025 roku pozwala żywić nadzieję na dalszy rozwój ruchu olimpijskiego w Polsce.

2 tygodnie temu