XXIII Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

terminarz

 • zgłoszenia - do 25 IX 2024
 • przesłanie treści zadań eliminacyjnych - 27 IX 2024
 • etap szkolny - 30 IX 2024
 • wysłanie do szkół schematu oceniania - 4 X 2024
 • odsyłanie wyników i poprawionych prac - do 30 X 2024 na adres:
  Olimpiada Lingwistyki Matematycznej - Małgorzata Mikołajczyk
  Instytut Matematyczny UWr, pl. Grunwaldzki 2, 50-384 Wrocław
 • opublikowanie listy zakwalifikowanych do zawodów II stopnia - 30 XI 2024
 • zawody II etapu - 11 I 2025 godz. 10:30-13:30
 • opublikowanie listy zakwalifikowanych do zawodów III stopnia - 15 III 2025
 • zawody III etapu - 5 IV 2025
  Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, sala HS
 • Olimpiada Lingwistyczna Online (otwarta, międzynarodowa)
 • międzynarodowa Letnia Szkoła Lingwistyki - Narwoujście (Estonia)
  (Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. Organizatorzy Olimpiady Lingwistyki Matematycznej nie uczestniczą w organizacji LSL, ale w miarę potrzeby mogą pośredniczyć w organizacji podróży i pobytu uczestnikom z Polski).
 • warsztaty treningowe dla reprezentacji Polski na Olimpiadę Międzynarodową - VI 2025
 • XXII Olimpiada Międzynarodowa - VII 2025, Taipei (Tajwan)

spotkanie z ministrą MEN

01.07.2024 w Warszawie odbyło się spotkanie wiceministry Katarzyny Lubnauer z przedstawicielami komitetów głównych olimpiad (przedmiotowych i interdyscyplinarnych). Powodem była trudna sytuacja finansowa olimpiad wynikająca z drastycznego wzrostu kosztów ich organizacji w ostatnich latach, przy jednoczesnym braku zapewnienia odpowiedniego dostosowania wysokości środków przeznaczanych na ten cel. Organizatorzy olimpiad przedstawili następujące postulaty związane z organizacją zawodów oraz pracą z uczniem zdolnym:

 • skokowy wzrost nakładów finansowych na olimpiady, pozwalający na ich organizację na odpowiednim poziomie merytorycznym i organizacyjnym (od roku 2010 łączne nakłady na organizację licealnych olimpiad przedmiotowych wzrosły o ok. 24%, przy zwiększeniu liczby olimpiad oraz skumulowanej inflacji w tym okresie prawie 60% i jednoczesnym dużo wyższym wzroście kluczowych kosztów organizacji olimpiad, takich jak zakwaterowanie czy wyżywienie);
 • umożliwienie organizacji w Polsce olimpiad międzynarodowych finansowanych ze środków budżetu państwa, gdyż są one znakomitą promocją Polski na arenie międzynarodowej (oddzielna pula środków uzgadniana z kilkuletnim wyprzedzeniem pozwalającym na podjęcie się organizacji zawodów);
 • wyasygnowanie centralnych środków budżetowych na organizację zajęć dodatkowych dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, aby dać uczniom z dowolnej szkoły w Polsce podobne szanse na rozwijanie swoich pasji, w szczególności na udział w olimpiadach;
 • zapewnienie środków na nagrody dla opiekunów naukowych uczestników olimpiad;
 • harmonizacja przepisów dotyczących olimpiad juniorów i konkursów kuratoryjnych.

Rozmowa dotyczyła także przyszłego kształtu olimpiad dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Realizacja przedstawionych postulatów oraz ich odzwierciedlenie w budżecie państwa już od 2025 roku pozwala żywić nadzieję na dalszy rozwój ruchu olimpijskiego w Polsce.