Komunikat techniczny XVIII MMnO

miejsce
Zespół Pałacowo-Parkowy w Żmigrodzie, sekretariat zawodów ulokowany pod basztą obronną. Dojście z dworca PKP ok. 15 min szlakiem pieszym czerwonym lub niebieskim w kierunku północno-wschodnim. Z parkingu przy ul. Parkowej (obok siedziby Nadleśnictwa Żmigród) do sekretariatu zawodów należy iść wokół parku wzdłuż ogrodzenia, aż do wejścia od ul. Poznańskiej (od rzeki Barycz). Nie wolno wchodzić na teren parku innym wejściem pod groźbą dyskwalifikacji. Cały park jest terenem zawodów. Dojście ze stacji i z parkingu do sekretariatu zawodów będzie oznakowane kolorową bibułą.

termin
3 X 2020
godzina startu: 10:00 – szkoły średnie, 11:30 – szkoły podstawowe
Sekretariat zawodów czynny od godz. 9:00 do 13:30.

rodzaj zawodów
Piesze, turystyczne, trzyosobowe, scorelauf, czyli „biegaj i licz”. Scorelauf [czytaj: skorelauf] oznacza, że obowiązuje zasada dowolnej kolejności potwierdzania punktów kontrolnych (PK). Ponadto każdy PK ma przypisaną wartość liczbową, która jest jednocześnie liczbą punktów, które zespół otrzymuje za jego potwierdzenie. Potwierdzenie można otrzymać po dotarciu na PK wszystkich członków drużyny. Wartość PK jest podana na mapie obok okręgu oznaczającego dany PK. Im dalej od startu i mety PK jest położony i im trudniejsza jest jego lokalizacja, tym większą posiada on wartość punktową (np. PK oddalony 300 m od startu, usytuowany na skrzyżowaniu ścieżek posiada kod 35 i jest to równocześnie jego wartość, zaś PK oddalony o 2 km, usytuowany z dala od drogi w małym obniżeniu posiada kod 56 i to jest również jego wartość).

mapa
Żmigród – Zespół Pałacowo-Parkowy, wielobarwna wg symboli ISSOM (międzynarodowych znaków stosowanych na mapach do sprinterskich biegów na orientację), skala 1:4 000, warstwice ciągłe co 2 m, autorzy: Adrian Kopczyński (2019), Cych Piotr (2020). Format A4. Mapa nie jest zabezpieczona przed wilgocią.

charakterystyka terenu
Teren obejmuje park wokół ruin zabytkowego pałacu ze znajdującymi się w nim stawami oraz kanałami, z reguły o bardzo dobrej widoczności i gęstej sieci dróg i ścieżek, a także niewielki kompleks leśny charakteryzujący się ograniczoną przebieżnością. Na terenie zawodów znajdują się również tereny podmokłe i bagienne, jednak nie ma tam punktów kontrolnych. Uczestnikom nie wolno podejmować prób przekraczania kanałów z wodą, gdyż grozi to utonięciem (na mapie obszar ten zaznaczono na niebiesko z czarną obwódką). To samo dotyczy terenów bagiennych. Teren zawodów otoczony jest od północy rzeką Barycz, od południa szerokim kanałem z wodą, zaś od zachodu ograniczony jest szosą, której nie wolno przekraczać, ani poruszać się wzdłuż niej! Od wschodu teren ogranicza linia elektryczna. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w terenie zawodów przed swoim startem i po zakończeniu zawodów aż do godz. 14.45.

długości tras
W zależności od kategorii, mierzone w linii powietrznej wg optymalnego wariantu pokonania trasy wraz z punktami X i Y:
SP (szkoły podstawowe) - 2000 m, 10 PK + X i Y,
LO (szkoły średnie) - 2500 m, 10 PK + X i Y,
NiR (nauczyciele i rodzice z dziećmi) - 2000 m, 9 PK + X i Y.

limit czasu
Dla kategorii SP wynosi 45 minut, a dla pozostałych kategorii 60 minut. W tym czasie trzeba powrócić na metę, rozwiązać zadania i wpisać odpowiedzi na kartę startową. Przekroczenie limitu czasu powoduje przez 15 min przyznanie (-1) pkt za każdą rozpoczętą minutę, a powyżej 15 min - dyskwalifikację zespołu. Czas mierzony jest z dokładnością do minut.

start
Oznaczony jest na mapie trójkątem, w terenie usytuowany jest w odległości około 50 m od sekretariatu zawodów. Zegar na starcie pokazuje minutę wejścia do pierwszego boksu startowego i wyprzedza czas właściwy o 2 minuty. Patrol, który nie zjawi się na starcie w wyznaczonym czasie, zostaje zdyskwalifikowany. Na starcie patrol otrzymuje mapę z zaznaczonymi PK i zadania do rozwiązania.

meta
Oznaczona na mapie podwójnym okręgiem, usytuowana przed klasztorem od zachodu. Czas pokonania trasy liczony jest dla ostatniego członka zespołu przekraczającego linię mety. Na mecie należy oddać kartę startową. Patrol, który wyruszył ze startu, musi bezwzględnie zgłosić się na mecie i zwrócić kartę, nawet jeśli rezygnuje z udziału w klasyfikacji. Musi się też zgłosić na metę, jeśli po starcie zgubił kartę startową. To bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, czy nikt nie zgubił się. Po zakończeniu marszu przez wszystkie patrole z danej szkoły należy opuścić bazę zawodów.

punktacja
po N pkt. za odnalezienie punktu kontrolnego o numerze N zaznaczonego na mapie i właściwe oznaczenie go na karcie startowej,
po 100 pkt. za odnalezienie na podstawie zadań każdego z punktów X  i  Y nie zaznaczonych na mapie i właściwe oznaczenie ich na karcie startowej,
po 50 pkt. za rozwiązanie każdego zadania i wpisanie wyniku do karty startowej,
(-n) pkt. za przekroczenie limitu czasu o n minut, gdzie n<15 lub n=15.
W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje czas pokonania trasy. Jeśli czas też jest jednakowy, o kolejności decyduje lepszy bilans zadań terenowych i matematycznych. Interpretacja terminu "lepszy bilans" należy do jury. Patrol, który zgubi kartę startową, zostaje zdyskwalifikowany.

punkty kontrolne
Na mapie oznaczone są czerwonymi okręgami. Środek okręgu jest właściwym miejscem usytuowania PK w terenie. Punkt kontrolny zawsze znajduje się na konkretnym elemencie terenowym oznaczonym na mapie i dodatkowo opisanym słownie na karcie z zadaniami. W terenie PK to albo drewniany słupek z kodem i perforatorem bądź aluminiowy stojak z perforatorem wyposażony w trójścienny biało-pomarańczowy lampion o wymiarach 30 cm × 30 cm. Oznaczenia PK na karcie startowej dokonuje się przez perforację tej karty w odpowiedniej rubryce. W przypadku stwierdzenia błędnego potwierdzenia PK istnieje możliwość potwierdzenia właściwego PK w kratce rezerwowej (oznaczonej na karcie startowej literą R). W polu tym należy wpisać właściwy numer PK i przekreślić błędną perforację. Nie wolno dokonywać dwukrotnego potwierdzenia na karcie w tym samym polu. Potwierdzenie takie zostanie uznane za nieważne.

zakończenie
Wyniki nie będą wywieszane w centrum zawodów. Zostaną ogłoszone w internecie na stronie zawodów. O godz. 14:45 punkty kontrolne zostaną usunięte, kontynuowanie marszu nie będzie więc miało sensu. Należy bezzwłocznie udać się wtedy na metę i zwrócić kartę startową.

ważne uwagi
1) Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na teren zawodów przed czasem swojego startu, a także po dotarciu na metę pod groźbą dyskwalifikacji.
2) Uczestnicy zawodów od chwili rejestracji w sekretariacie do opuszczenia miejsca zawodów muszą nosić przypięte z przodu numery startowe. Na terenie Żmigrodu obowiązuje zasłanianie ust i nosa. Tylko zawodnicy będący na trasie biegu mogą zdjąć maseczki. Jurorzy na trasie zawodów mają obowiązek używać maseczki lub przyłbicy.
3) Nie wolno używać żadnych środków lokomocji ułatwiających pokonywanie trasy zawodów ani środków łączności czy odbiorników satelitarnych. Komórki należy zostawić u nauczyciela. Patrol zauważony na trasie przez jurora z telefonem komórkowym lub GPS-em zostanie zdyskwalifikowany (nawet o tym nie wiedząc).
4) Dopuszczalne jest używanie kalkulatora (z wyjątkiem kalkulatora w telefonie komórkowym), linijki, ekierki i cyrkla. Obowiązkowo patrol musi być wyposażony w busolę i długopis, w przeciwnym razie nie będzie dopuszczony do zawodów.
5) Chcemy zostawić las w takim stanie, w jakim go zastaliśmy. Patrol może być zdyskwalifikowany za śmiecenie i niszczenie przyrody.
6) Zawody odbędą się bez względu na ładną pogodę.
7) Na terenie zawodów nie wolno (pod groźbą dyskwalifikacji) wchodzić na tereny prywatne oraz chodzić po podmokłych polach, gdyż grozi to utonięciem.

wypadki
W bazie zawodów znajduje się punkt sanitarny. W razie dolegliwości zdrowotnych należy udać się do tego punktu lub zgłosić do sekretariatu zawodów i poprosić o pomoc. W razie jakiegokolwiek wypadku w lesie należy zgłosić się do najbliższego PK, skąd wezwana zostanie pomoc.

zagubienia
Osoby, które nie potrafią odnaleźć się na mapie, powinny pytać o ruiny pałacu. Jeśli drużyna zgubi się w terenie, nie należy panikować, lecz należy iść drogą cały czas w jednym, dowolnym, ale cały czas tym samym kierunku (najlepiej na północ).
Wszystkie rzeczy zagubione lub znalezione należy zgłaszać w sekretariacie zawodów. Tam będą czekały na właścicieli. Rzeczy nieodebrane będą przez tydzień czekały na właścicieli na portierni Instytutu Matematycznego UWr (czynna całą dobę, tel. na portiernię 71 3757414).

organizatorzy zapewniają
Mapę, zadania, dyplomy uczestnictwa dla każdej szkoły, dyplomy i nagrody dla zwycięzców w każdej kategorii. Na miejscu będzie dostępny bufet serwujący napoje, ciasta i ciepłe dania. Tam też będzie możliwość korzystania z WC. W ruinach pałacu będzie zorganizowana strzeżona szatnia. Nie będzie w tym roku dodatkowych konkursów w bazie zawodów, będzie natomiast możliwość zwiedzenia muzeum znajdującego się w baszcie obronnej (wstęp 3 zł), która pełni też rolę wieży widokowej, skąd można wykonać fantastyczne zdjęcie okolicy. W piwnicy polecamy makietę pałacu z Żmigrodzie z czasów świetności wykonaną w technice origami.

zdjęcia: Urszula Szymczak, XII LO Wrocław

zwycięzcy
Zwycięskie patrole zdobywają dla swojej szkoły możliwość wystawienia trzech patroli na zawody „Orientuj się i licz”, które będą rozegrane 24 X w lesie Łagiewnickim w Łodzi. Wyjazd do Łodzi zorganizowany będzie autokarem, a szczegóły będą uzgodnione z opiekunami zwycięskich szkół.

 

NIEZBĘDNIK DLA TYCH, KTÓRZY STARTUJĄ PIERWSZY RAZ, czyli co trzeba zrobić przed rozpoczęciem zawodów

  • Stawić się w centrum zawodów z wyprzedzeniem, w wygodnym obuwiu i ubraniu odpowiednim do warunków atmosferycznych.
  • Zarejestrować się w sekretariacie zawodów odebrać teczkę szkoły/patrolu. W przypadku szkół teczki wydawane są wyłącznie nauczycielom, a w przypadku patroli indywidualnych – kapitanom lub opiekunom.
  • Wypełnić starannie kartę startową, wpisując czytelnie nazwiska zawodników. Dyplomy imienne dla zwycięzców wypisane zostaną na takie nazwiska, jakie uda nam się odczytać z karty. Nie będzie możliwości wymienienia dyplomu!
  • Zapoznać się z przeznaczeniem różnych pól na karcie startowej (miejsce na znak kasownika punktu kontrolnego, miejsce na wpisanie rozwiązań zadań [podajemy tylko wyniki liczbowe], miejsce na podpisy jurorów z punktów kontrolnych).
  • Zapoznać się z mapą terenu wywieszoną w centrum zawodów.
  • Przeczytać (jeszcze raz) komunikat techniczny wywieszony na terenie zawodów. W szczególności zapoznać się z zasadami zdobywania punktów i obowiązującymi limitami czasu.
  • Pozostawić u nauczyciela zbędny bagaż (zwłaszcza telefony komórkowe).
  • Pilnować swojej godziny startu. Zjawić się na czas w boksie startowym (2 minuty przed godziną startu).
  • Przemyśleć strategię marszu – patrz punkt „Punktacja” (np. czy warto biec do odległych [a więc o dużej wartości] punktów na początku? Czy warto zatrzymać się na rozwiązywanie zadań? Czy warto (o ile?) przekroczyć limit czasu?. Nie trzeba zebrać wszystkich punktów!
  • Marsz warto zacząć od wyznaczenia punktów X i Y (mają dużą wartość, a mogą być blisko startu). Należy zrobić to szczególnie starannie, warto używać przyborów geometrycznych. Wtedy można wyznaczyć optymalną drogę pokonania trasy marszu.