Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej stanowi ogólnopolskie eliminacje do IOL (International Olympiad in Lingustics), czyli Międzynarodowej Olimpiady Lingwistycznej (wcześniej pod nazwą Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej). Zawody są organizowane od roku szkolnego 2004/05 przez Fundację Matematyków Wrocławskich przy współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszeniem Lingwistyki Rekreacyjnej. Jest to w kolejności powstania dziewiąta z 15 międzynarodowych olimpiad naukowych dla uczniów.

Krajowa Olimpiada Lingwistyki Matematycznej od roku szkolnego 2008/09 jest na liście olimpiad dotowanych przez MEiN (wcześniej MEN).

Dla szkół podstawowych organizowany jest równolegle konkurs językoznawczy Wieża Babel przygotowujący do udziału w Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej.

wymagana wiedza

Udział w Olimpiadzie nie wymaga specjalistycznej wiedzy lingwistycznej ani znajomości języków obcych, wystarczy umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia, formułowania i dedukcyjnego badania hipotez oraz standardowa szkolna wiedza językoznawcza, a w szczególności:

 • rozumienie pojęć: głoska, sylaba, znak, litera, alfabet, pismo,
 • podział głosek na samogłoski i spółgłoski, dźwięczne i bezdźwięczne, ustne i nosowe,
 • znajomość części mowy i kategorii gramatycznych czasu, liczby, osoby, trybu, aspektu i przypadka,
 • znajomość podstawowych faktów z zakresu składni, morfologii i słowotwórstwa,
 • elementarna wiedza na temat liczebników, systemów liczenia i zapisu liczb.

Do treningu polecamy zadania z poprzednich edycji Olimpiady dostępne przez menu po lewej oraz zadania z olimpiad międzynarodowych.
A tutaj podajemy spis literatury przydatnej w przygotowaniach.

skrót regulaminu (pełny tekst do pobrania u dołu strony)

 • Konkurs jest otwarty dla uczniów wszystkich typów i poziomów szkół i wszyscy uczestniczą w nim na tych samych zasadach (nie jest prowadzona odrębna kwalifikacja według kategorii wiekowych). Nie można przystąpić do niego indywidualnie, jedynie za pośrednictwem macierzystej szkoły lub międzyszkolnego koła zainteresowań.
 • Formularz zgłoszenia do konkursu (dostępny przez menu po lewej stronie) wypełnia nauczyciel koordynujący przebieg konkursu w szkole, który staje się automatycznie przewodniczącym szkolnej komisji OLM.
 • Zawody krajowe są trójstopniowe. Każdy etap polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań lingwistycznych.
 • I etap (szkolny) odbywa się jednocześnie we wszystkich szkołach i trwa 120 minut.
 • Organizatorzy przesyłają e-mailem zadania etapu szkolnego do nauczyciela koordynującego z dobowym wyprzedzeniem, aby mógł wykonać potrzebną liczbę kopii.
 • Po przeprowadzeniu zawodów szkolni koordynatorzy otrzymują e-mailem schemat oceniania, sprawdzają prace i dostarczają organizatorom wyniki uczniów (e-mailem), poprawione prace do weryfikacji (pocztą lub osobiście na adres Komitetu Organizacyjnego) oraz poświadczenia ustawowych opiekunów uczniów niepełnoletnich, o których mowa w regulaminie Olimpiady. Organizatorzy publikują na stronach WWW i rozsyłają do szkół listę zakwalifikowanych do etapu II.
 • II etap (okręgowy) odbywa się w kilku/kilkunastu miastach Polski - siedzibach okręgów Olimpiady, w zależności od zapotrzebowania i możliwości organizatorów. Organizatorzy publikują na stronach WWW wyniki uczestników i rozsyłają do szkół listę zakwalifikowanych do finału.
 • Ogólnopolski finał konkursu odbywa się w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (pl. Grunwaldzki 2/4, sala HS). Organizatorzy zapraszają wówczas również na otwarty dla wszystkich zainteresowanych wykład popularnonaukowy z językoznawstwa.
 • Po sprawdzeniu rozwiązań i ogłoszeniu ich ocen jury może skierować część finalistów na dodatkowy egzamin ustny polegający głównie na obronie swojej pracy. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród następuje bezpośrednio po zakończeniu zawodów.
 • Zwycięzcy finału po wzięciu udziału w specjalnych przygotowaniach merytorycznych pod kierunkiem organizatorów mają możliwość reprezentowania Polski na Olimpiadzie Międzynarodowej.
 • Uwaga: każdy uczestnik OLM powinni zapoznać się z regulaminem Olimpiady i go przestrzegać, a zawodnicy zakwalifikowani do etapu okręgowego powinni wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do organizacji Olimpiady. Prawni opiekunowie uczestników niepełnoletnich potwierdzają te fakty, podpisując oświadczenie, o którym mowa w regulaminie. Nauczyciele, wysyłając zgłoszenie szkoły do konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych zgodnie z klauzulą informacyjną RODO.

uprawnienia laureatów i finalistów

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej nie jest konkursem przedmiotowym, dlatego nie zwalnia z żadnych egzaminów maturalnych. Jest dotowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki olimpiadą interdyscyplinarną i może zwalniać z postępowania rekrutacyjnego na wyższe uczelnie, jest to jednak niezależna decyzja senatów tych uczelni. Np.:

 

Komitety Organizacyjne Olimpiady

Komitet Główny Olimpiady powoływany jest przez Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UWr. Od roku 2004 w skład tego Komitetu wchodzą:

 • Kamila Gądek-Kownacka (Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące, Piaseczno)
 • Grzegorz Karch (Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Maciej Kubicki (III LO we Wrocławiu)
 • Małgorzata Mikołajczyk (Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) - kierownik OLM
 • Bożena Rozwadowska (Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Michał Śliwiński (Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) - przewodniczący KG OLM
 • Anna Turula (Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)

Komitet Główny powołuje przewodniczących Komitetów Okręgowych. W bieżącym roku są to:

 • Białystok - Rajmund Stasiewicz (Politechnika Białostocka)
 • Gdańsk - Antoni Augustynowicz (Uniwersytet Gdański)
 • Katowice - Dorota Kolany (Pałac Młodzieży w Katowicach)
 • Kraków - Tomasz Kulis (WMI Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Lublin - Piotr Kosela (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin)
 • Łódź - Andrzej Komisarski (Uniwersytet Łódzki)
 • Poznań - Bartłomiej Bzdęga (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Rzeszów - Renata Jurasińska (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Szczecin - Jakub Mikołajczyk (3Shape Poland Szczecin)
 • Toruń - Alicja Wójcicka (Snowflake Inc.)
 • Warszawa - Joanna Wójcicka (Uniwersytet Warszawski)
 • Wrocław - Małgorzata Mikołajczyk (Uniwersytet Wrocławski)

kontakt

sponsorzy

Ministerstwo Edukacji i Nauki
Uniwersytet Wrocławski 
Magazyn Miłośników Matematyki
Redakcja miesięcznika Delta
Wydawnictwo Logi