Olimpiada Lingwistyczna 2021/22 - II etap

W roku 2021/22 zawody II etapu planujemy przeprowadzić zdalnie, w niezmienionym terminie (26 lutego) w godz. 9.30 - ok. 12.15. Każdy uczestnik zobowiązany jest przebywać przez ten czas samotnie w pomieszczeniu, mieć  połączenie z Internetem, włączoną kamerę umożliwiającą obserwację i nagrywanie jego pracy oraz mikrofon. Nie można mieć na uszach słuchawek! Treści zadań zostaną udostępnione w pliku PDF. (Zalecamy ich wydruk!) Rozwiązania należy zapisywać na kartkach, po zakończeniu pracy sfotografować lub zeskanować i odesłać na podany przez organizatorów adres e-mail. Urządzenia do drukowania i fotografowania lub skanowania muszą od początku zawodów znajdować się w tym samym pomieszczeniu co zawodnik! (Prosimy pamiętać o naładowaniu baterii lub podłączeniu urzadzeń do prądu).

Tel. kontaktowy podczas zawodów na wypadek awarii i innych nieprzewidzianych sytuacji: 71 3757 416.

Gdyby któryś z zawodników miał problem ze spełnieniem powyższych wymagań, prosimy o kontakt. Możliwa jest organizacja zawodów w szkole.

Zwracamy uwagę na związane z wyjątkowym trybem przeprowadzania zawodów zmiany w Regulaminie OLM (pkty 4.4, 5.6 i 7.1 - zaznaczone na czerwono)! Podobnie jak w ubiegłym roku nie podamy też, jakich języków dotyczą zadania. 

Zawody II etapu odbędą się przy użyciu programu MS Teams; warto wcześniej zainstalować go na używanym do zawodów komputerze. Poza umożliwieniem łączności z organizatorami i kontroli samodzielności pracy komputer może być wykorzystany jedynie do odczytu, zapisania i wydruku (jednej kopii!) treści zadań o 9.30 oraz odesłania rozwiązań po zakończeniu zawodów.
Nie wolno w żaden inny sposób łączyć się z Internetem ani kontaktować z kimkolwiek poza osobą nadzorującą przebieg zawodów w MS Teams, ani też używać jakichkolwiek zasobów wiedzy poza wiedzą własną! Rozwiązania zadań należy zapisywać ręcznie na kartkach.

Treści zadań udostępnione zostały poniżej (jako zabepieczony hasłem plik PDF). Zalecamy posiadanie jak najnowszego programu do odczytu tego typu plików i pobranie pliku z zadaniami na komputer z wyprzedzeniem.

Na zawody należy zgłosić się najpóźniej o godz. 9.15, z włączoną kamerą i mikrofonem (na czas pisania można ściszyć głośnik do poziomu pozwalającego reagować na polecenia osoby nadzorującej). Nie wolno mieć założonych słuchawek! Należy mieć przygotowaną odpowiednią ilość niezapisanego i niezadrukowanego papieru (dowolnego formatu, czysty, w kratkę lub w linie), wystarczająco dużo przyborów do pisania, dokument ze zdjęciem pozwalający stwierdzić tożsamość oraz - według potrzeb i uznania - posiłek i/albo napoje. W trakcie zawodów nie wolno dokładać niczego na stół. W każdej chwili należy być gotowym do komunikacji z osobą nadzorującą i wykonać jej polecenia (np. skierować inaczej kamerę, pokazać do niej coś w zbliżeniu itp.). Na wypadek, gdyby poproszony o to zawodnik nie mógł z powodów technicznych udostępnić swojego ekranu, należy mieć przygotowane lusterko (może być aplikacja w telefonie), w którym będzie można pokazać do kamery odbity obraz ekranu. 

 
Linki do spotkań na platformie MS Teams, na których odbędą się zawody, oraz adresy, na które należy odesłać rozwiązania:

Osoby przystępujące do zawodów w szkole: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:c2b64d06fba846ff816a851db5953dbf@thread.tacv2/1645645576958?context=%7B%22Tid%22:%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22,%22Oid%22:%22be6b9978-6082-48b7-b5ec-1a165e2a63da%22%7D (adres, na który należy przesłać rozwiązania: OLingwistyczna1@math.uni.wroc.pl)

Pozostałe osoby:

Treści zadań (plik PDF zabezpieczony hasłem) - zalecamy pobranie go (przez naciśnięcie prawego przycisku myszy na linku i wybranie polecenia "Zapisz") na komputer!

Od chwili gdy osoba prowadząca spotkanie poda hasło umożliwiające otwarcie pliku z zadaniami, zawodnicy rozwiązują je przez 150 min, zapisując rozwiązania na kartkach. Po upływie tego czasu należy w porozumieniu z osobą nadzorującą pokazać każdą z wysyłanych kartek do kamery, a następnie niezwłocznie zrobić skany lub zdjęcia swoich odpowiedzi do kolejnych zadań i przesłać je na wskazany przez organizatorów adres, zapisując wysyłaną wiadomość wraz z załącznikami. Rozwiązania na kartkach należy włożyć do koperty i przechowywać w stanie nienaruszonym (w przeciwnym razie nie będą mogły stanowić podstawy do ew. reklamacji).
Wiadomość powinna mieć w temacie imię i nazwisko zawodnika. Imieniem i nazwiskiem powinna być również podpisana literami drukowanymi w lewym górnym rogu każda strona rozwiązań!
Prosimy o fotografowanie/skanowanie stron kolejno i jeśli będzie to kilka plików - nadanie im nazw "zad1", "zad2" itp. lub zapisanie w treści przesyłanej wiadomości, w których plikach znajdują się rozwiązania których zadań.