Zastosowane procedury arbitrażu

Poniżej prezentujemy odpowiedzi Komisji Zadaniowej na zgłoszone do arbitrażu wnioski. Oryginalne wnioski znajdują się w załącznikach na dole strony. 

 

WNIOSEK 8 (LO)
dotyczy zadania 10, mecz I - połfinały

Po rozpatrzeniu wniosku skierowanego do arbitrażu Komisja Zadaniowa postanowiła utrzymać w mocy ocenę jury.

Uzasadnienie
 Wniosek nie zawiera opisu zaprezentowanego podczas meczu rozwiązania. Stwierdza jedynie, że nie rozważono wszystkich przypadków, ale do oceny ważna jest informacja, jakie przypadki rozważono. Ponadto wniosek stwierdza, że podana została niepoprawna odpowiedź, ale nie wiadomo, jaka ta odpowiedź była oraz jak została otrzymana. Na tej podstawie nie można ocenić istotności popełnionych błędow, wobec czego komisja arbitrażowa nie może podjąć się oceny rozwiązania.  

 

WNIOSEK 7 (LO)
dotyczy zadania 8, mecz I - półfinały

Po rozpatrzeniu wniosku skierowanego do arbitrażu Komisja Zadaniowa postanowiła utrzymać w mocy ocenę jury.

Uzasadnienie
Mimo że wniosek arbitrażowy zawiera koloslane błędy matematyczne, wynika z niego, że zawodnik poprawnie zrozumiał treść zadania i poprawnie wykonał wstępny rachunek, za co można przyznać 1 pkt. Poszukiwanie możliwej liczby rozkładów nie doprowadziło do poprawnego rezultatu, więc zadanie nie może być uznane za rozwiązane. We wniosku stwierdzono, że zawodnik podał kilkanaście przykładów, ale ich nie zaprezentowano. Jeśli te przykłady były kluczowe dla rozwiązania lub jeśli były analizowane w sposób systematyczny, który mógłby stanowić jakiś przyczynek do znalezienia wyniku, stanowiłoby to podstawę do poniesienia oceny. Ponieważ jednak komisja arbitrażowa nie otrzymała zapisu rozwiązania, nie może podjąć się jego oceny.  

 

WNIOSEK 6 (LO)
dotyczy zadania 2, mecz I - półfinały 

Po rozpatrzeniu wniosku skierowanego do arbitrażu Komisja Zadaniowa postanowiła ocenić rozwiązanie na 9 pkt.

Uzasadnienie
W rozwiązaniu zapisano równość, która jest kompletnie pozbawiona sensu. Z rozumowania wynika, że zawodnik myślał poprawnie, zatem był to błąd mechaniczny, a nie merytoryczny. Faktem jest jednak, że bład się pojawił z powodu braku staranności zawodnika w prowadzeniu zapisu, i nie został przez niego zauważony i skorygowany. Bład był jednak na tyle nieistotny, że nie kwalifikuje do uzyskania punktów z przejęcia. 

 

WNIOSEK 5 (LO)
dotyczy zadania 1, mecz I - półfinały

Po rozpatrzeniu wniosku skierowanego do arbitrażu Komisja Zadaniowa postanowiła ocenić rozwiązanie na 7 pkt.

Uzasadnienie
W rozwiązaniu wykonano wszystkie istotne kroki rozumowania. Udzielono odpowiedzi na inne pytanie niż zawarte w treści zadania, podając liczbę, zamiast jej dopełnienia. Jest to błąd mechaniczny, a nie merytoryczny. Zadanie zostało uznane za rozwiązane z istotnym błędem, ale ten błąd jako mechaniczny nie kwalifikuje do uzyskania punktów z przejęcia.

  

WNIOSEK 4 (GM)
dotyczy zadania 3, mecz II - eliminacje 

Po rozpatrzeniu wniosku skierowanego do arbitrażu Komisja Zadaniowa postanowiła ocenić rozwiązanie na 5 pkt. 

Uzasadnienie
W treści zadania użyto terminu "brzeg kwadratu". Na poziomie gimnazjum uczeń powinien wiedzieć, że brzeg składa się w tym przypadku z 4 odcinków, a nie z jednego odcinka. Moneta nie porusza się samoistnie, lecz musi być wprawiona w ruch siłą z zewnątrz i to ta siła nadaje kierunek ruchu, a jest on taki, jak opisano w treści zadania. Geometria zadania została przeanalizowana poprawnie.

 

WNIOSEK 3 (GM)
dotyczy zadania 6, mecz II - eliminacje 

Wniosek zawiera błąd formalny - brakuje potwierdzenia mejlowego od opiekuna drużyny przeciwnej. Mimo to Komisja Zadaniowa zapoznała się z wnioskiem i postanowiła utrzymać w mocy ocenę jury. 

Uzasadnienie
Uczennica podała 2 przykłady liczb wymienionych w treści zadania. Za wnioskowanie na tej podstawie nie przyznaje się żadnych punktów. Ponadto uczennica stwierdziła (bez uzasadnienia), że liczby powstałe z powiększania podanych przykładów o kolejne wielokrotności 12 będą zachowywały reszty z dzielenia, czyli wszystkie będą spełniały warunki zadania. Uzasadnienie tego faktu jest bardzo proste i mogło być przez uczennicę za oczywiste, nie mniej stanowi lukę w rozumowaniu). W efekcie uczennica skonstruowała nieskończony ciąg przykładów liczb spełniających warunki zadania. Nie wyklucza to jednak istnienia kontrprzykładu. Ocena tego rozwiązania w zakresie 1-2 pkt została uznana za adekwatną.  .

 

WNIOSEK 2 (GM)
dotyczy zadania 10, mecz I - eliminacje 

Po rozpatrzeniu wniosku skierowanego do arbitrażu Komisja Zadaniowa postanowiła ocenić rozwiązanie na 7 pkt.

Uzasadnienie
W notatkach zawodnika wykonany jest prawidłowy ryzunek, natomiast rysunek wykonany przez nauczyciela, jako kopia rysunku z tablicy jest wykonany błędnie. Nie jest jasne, która z tych wersji powinna stanowić podstawę do oceny, przy arbitrażu. Komisja uznała, że wersja skopiowana z tablicy przez nauczyciela. Błędny rysunek w tym przypadku nie mial wpływu na obliczenia, ale jednak był błędny, za co odjęto 1 punkt. Obliczenia zostały wykonane poprawnie i uzyskano poprawny wynik. W rozwiązaniu uczeń wykorzystał kosinus kąta do obliczenia długości przekątnej kwadratu o znanej długości boku. Jest to zupełnie nieuzasadnione nadyżycie metody. Za skomplikowane rozwiązanie odjęto kolejne 2 pkt.

 

WNIOSEK 1 (GM)
dotyczy zadania 9, mecz I - eliminacje 

Wniosek zawiera błąd formalny - brakuje podpisu kapitana/opiekuna drużyny przeciwnej. Mimo to Komisja Zadaniowa uznała wniosek za zasadny i postanowiła go rozpatrzyć, przyznając za zadanie 5 pkt.

Uzasadnienie
Podczas prezentacji zadania na tablicy uczeń popełnił pomyłkę przy przepisywaniu rachunków z kartki. W dalszej części rozwiązania posługiwał się jednak poprawnym wynikiem cząstkowym. Pozostała część rachunków została przeprowadzona poprawnie. Wynik końcowy nie został jednak zapisany w postaci, o jakiej mowa w treści zadania, tzn. w postaci potęgi. Za przedstawione rozwiązanie Komisja Zadaniowa postanowiła przyznać 5 punktów (punkty odjęto za niewłaściwą postać rozwiązania, a nie za błąd przy przepisywaniu).

 

WNIOSEK 2 (GM)
dotyczy zadania 10, mecz I - eliminacje 

Po rozpatrzeniu wniosku skierowanego do arbitrażu Komisja Zadaniowa postanowiła ocenić rozwiązanie na 7 pkt.

Uzasadnienie
W notatkach zawodnika wykonany jest prawidłowy ryzunek, natomiast rysunek wykonany przez nauczyciela, jako kopia rysunku z tablicy jest wykonany błędnie. Nie jest jasne, która z tych wersji powinna stanowić podstawę do oceny, przy arbitrażu. Komisja uznała, że wersja skopiowana z tablicy przez nauczyciela. Błędny rysunek w tym przypadku nie mial wpływu na obliczenia, ale jednak był błędny, za co odjęto 1 punkt. Obliczenia zostały wykonane poprawnie i uzyskano poprawny wynik. W rozwiązaniu uczeń wykorzystał kosinus kąta do obliczenia długości przekątnej kwadratu o znanej długości boku. Jest to zupełnie nieuzasadnione nadyżycie metody. Za skomplikowane rozwiązanie odjęto kolejne 2 pkt.

 

ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek1.pdf845.59 KB
PDF icon wniosek2.pdf334.73 KB
Plik wniosek3.docx10.2 KB
PDF icon wniosek4.pdf233.14 KB
PDF icon wniosek5.pdf676.24 KB
PDF icon wniosek_6_7_8.pdf636.97 KB
PDF icon wniosek8_cd.pdf584.45 KB